ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน


1. ความสัมพันธ์ในทางสัญญา

ข้อกำหนดในการใช้ (หรือ “ข้อกำหนด”) จะครอบคลุมการเข้าถึงหรือการใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ของท่านซึ่งเป็นบุคคลจากภายในประเทศไทย ซึ่งจัดทำให้มีโดย “บริษัท ซลีปชาร์จ จำกัด ” ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ความรับผิดที่ก่อตั้งในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ซลีปชาร์จ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 58 ม. 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ(รวมเรียกว่า “Zleepcharge ”)

1.1 กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนทำการเข้าถึงการใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของท่านจะถือว่าท่านยินยอมให้มีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างท่านกับ “Zleepcharge” หากท่านไม่ยินยอมกับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้แทนข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้กับท่าน “Zleepcharge” อาจยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านในทันที หรือหยุดให้บริการ หรือปฏิเสธมิให้มีการเข้าถึงบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดๆ ของบริการ เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

อาจมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการบางอย่าง เช่น นโยบายสำหรับเหตุการณ์บางอย่าง กิจกรรมหรือรายการส่งเสริมการขาย และจะมีการเปิดเผยข้อกำหนดเพิ่ม เติมดังกล่าวให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทั่วไปสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีอำนาจเหนือข้อกำหนดทั่วไป ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งของบริการที่เกี่ยวข้อง

“Zleepcharge” อาจแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นบางครั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลเมื่อ “Zleepcharge” ได้ประกาศข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวหรือนโยบายหรือข ้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแก้ไขไว้ในที่นี้ การเข้าถึงหรือการใช้บริการต่างๆ ของท่านต่อ หลังจากที่มีการประกาศ จะถือว่าท่านยินยอมให้มีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไข

2. การให้บริการ

บริการประกอบไปด้วยการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้แอปพลิเคชัน ZLEEPCHARGE หรือเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (แต่ละอันเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) สามารถจัดการและดำเนินการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่แสดงอยู่ในแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงการจองใช้บริการ การสั่งเริ่มบริการ การปรับเปลี่ยนการบริการ และการชำระเงินค่าบริการ

2.1 การอนุญาต
ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ “Zleepcharge” จะอนุญาตซึ่งจำกัด ไม่จํากัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีสิทธิย่อย ไม่สามารถถ่ายโอน และสามารถเพิกถอนได้แก่: (1) การเข้าถึงและการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการ และ (2) การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำขึ้นให้มีผ่านบริการในแต่ละกรณีเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและมิใช่เพื่อการค้า “Zleepcharge”และผู้อนุญาตของ “Zleepcharge” ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่มิได้อธิบายไว้ในที่นี้

2.2 ข้อจำกัด
ท่านไม่สามารถ (1) ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ (2) ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเตรียม งานดัดแปลงตาม แจกจ่าย ออกใบอนุญาต ให้เช่า ขาย ขายซ้ำ ถ่ายโอน แสดงต่อสาธารณชน แสดงในที่สาธารณชน ส่ง สตรีม ออกอากาศ หรือมิฉะนั้นใช้ประโยชน์จากบริการ นอกเหนือจากที่ “Zleepcharge” อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง (3) แยก วิศวกรรมย้อนกลับ หรือ ถอดแยกชิ้นส่วนบริการนอกเหนือจากที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต (4) เชื่อมโยงถึง สะท้อน หรือสร้างกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ (5) ก่อให้เกิดหรือเปิดโปรแกรมหรือสคริปต์ใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงข้อมูล จัดทำดัชนี สำรวจ หรือการทำเหมืองข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ หรือเป็นภาระเกินควรหรือขัดขวางการดำเนินงานและ/หรือการทำงานบริการใดๆ หรือ (6) พยายามที่จะเข้าถึงหรือทำให้บริการหรือระบบหรือเครือข่ายของบริการที่เกี่ยวข้องเสื่อมเสีย

2.3 ข้อกำหนดของบริการ
ท่านรับทราบว่าการให้บริการส่วนต่างๆ อาจจัดทำขึ้นให้มีภายใต้แบรนด์ “Zleepcharge” เท่านั้น

2.4 กรรมสิทธิ์
บริการและสิทธิทั้งหมดเป็นและจะยังเป็นทรัพย์สินของ “Zleepcharge” หรือทรัพย์สินของผู้ อนุญาตของ “Zleepcharge” ข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้บริการของท่านจะไม่เป็นการให้หรือ มอบสิทธิใดๆ ให้แก่ท่าน: (1) ในหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ยกเว้นสำหรับการอนุญาตที่จำกัดที่ได้รับมาข้างต้น หรือ (2) ในการใช้หรือการอ้างชื่อบริษัท โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสัญลักษณ์อื่นใด ของ “Zleepcharge” หรือของผู้อนุญาตของ “Zleepcharge”

3. การใช้บริการของท่าน

3.1 บัญชีผู้ใช้
เพื่อที่จะใช้บริการทุกส่วน ท่านต้องลงทะเบียนและรักษาบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลของบริการปัจจุบัน (รวมเรียกว่า “บัญชี”) ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย (หากมิใช่ 18 ปี) เพื่อสมัครใช้บัญชี การลงทะเบียนบัญชีจำเป็นต้องให้ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอายุของท่าน รวมทั้งวิธีการจ่ายเงินที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งวิธี (ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้) ให้แก่ “Zleepcharge” ท่านยินยอมที่จะรักษาข้อมูลในบัญชีของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านไม่รักษาข้อมูลในบัญชีของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีวิธีการชำระเงินที่หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ หรืออาจะทำให้ “Zleepcharge” ยกเลิกข้อตกลงนี้กับท่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน และท่านยินยอมที่จะรักษาความปลอดภัยและเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ ตลอดเวลา ท่านจะมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว เว้นเสียแต่ว่า “Zleepcharge”ได้อนุมัติไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 การส่งข้อความ
ในการสร้างบัญชี ท่านยินยอมว่าบริการอาจส่งข้อความ (SMS) ที่มีข้อมูลให้แก่ท่าน ซึ่งการส่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจทั่วไปในการใช้บริการของท่าน

3.3 การเข้าถึงเครือข่ายและอุปกรณ์
ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการรับการเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ อาจมีอัตราและค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลการส่งข้อความของเครือข่ายโทรศัพท์ มือถือของท่าน หากท่านเข้าถึงหรือใช้บริการจากอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานแบบไร้สาย และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่ออัตราและค่าธรรมเนียมดังกล่าว ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรับและอัปเดตฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงและใช้บริการและแอปพลิเคชันและการอัปเดตใดๆ ก็ตาม “Zleepcharge” จะไม่รับประกันว่าบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการจะทำงานบนฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เฉพาะใดๆ นอกจากนี้ บริการอาจมีการทำงานที่ผิดปกติและล่าช้าตามธรรมชาติเนื่องจากการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และอิเล็กทรอนิกส์

4. การชำระเงินและการคืนเงิน

ท่านเข้าใจว่าการใช้บริการอาจส่งผลให้ท่านจ่ายค่าบริการที่ท่านรับจากผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่าย”) หลังจากที่ท่านรับบริการ ที่ได้รับผ่านการใช้บริการ“Zleepcharge”จะทำให้การชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของท่านสะดวกขึ้นด้วยตัวแทนในการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการ ซึ่งกระทำในนามของผู้ให้บริการ การชำระค่าใช้จ่ายด้วยวิธีดังกล่าวจะพิจารณาว่าเป็นวิธีการเดียวกับที่ท่านชำระเงินโดยตรงให้แก่ผู้ให้บริการ ค่าใช้จ่ายจะรวมค่าภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ค่าใช้จ่ายที่ท่านชำระเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องชำระในทันทีและ “Zleepcharge” จะทำให้การชำระค่าใช้จ่ายสะดวกขึ้นด้วยการใช้วิธีการชำระเงินที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน หลังจากนั้น “Zleepcharge” จะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านทางอีเมล์ ระหว่างท่านกับ “Zleepcharge” ทาง “Zleepcharge” ขอสงวนสิทธิในการกำหนด ลบและ/หรือเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายสำหรับบริการหรือสินค้าใดๆ หรือทั้งหมดที่ได้รับผ่านการใช้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของ “Zleepcharge” แต่เพียงผู้เดียว

5. การจำกัดความรับผิด

5.1 การจำกัดความรับผิด
“Zleepcharge” จะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย ที่เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผล รวมถึงผลกำไรที่สูญเสีย ข้อมูลที่สูญหาย หรือความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ ในส่วนที่เกี่ยวกับ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการใดๆ

และจะไม่เอาผิดต่อ “Zleepcharge” และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและตัวแทนของ “Zleepcharge” ด้วยการเรียกร้อง ความต้องการ การสูญเสีย การรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมของทนาย) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (1) การใช้บริการ หรือบริการ ที่ได้รับผ่านการใช้บริการของท่าน (2) ท่านได้ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ (3) การใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของ “Zleepcharge”

และ “Zleepcharge” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการต่างๆ รวมไปถึงการจองใช้บริการ การสั่งเริ่มบริการ การปรับเปลี่ยนการบริการ และการชำระเงินค่าบริการ

6. การบังคับใช้กฎหมาย

การใช้บริการ การตีความ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการโดยกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับ อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดยอนุโลมและให้กระทำในกรุงเทพมหานคร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการฝ่ายละเท่าๆ กัน ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดนั้น

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

7.1 การเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์
ควรส่งเรื่องการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ให้แก่ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ “Zleepcharge” กรุณาเยี่ยมชมเว็บเพจของ “Zleepcharge” ได้ที่ www.zleepcharge.com สำหรับที่อยู่ที่กำหนดและข้อมูลเพิ่มเติม

7.2 การบอกกล่าว
“Zleepcharge” อาจแจ้งให้ทราบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ประกาศทั่วไปในบริการ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลส์ของท่านในบัญชีของท่าน หรือการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ของท่านตามที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน ท่านอาจแจ้งให้ “Zleepcharge” รับทราบอย่างเป็นลักษณ์อักษรโดยเขียนส่งมาที่ที่อยู่ของ “Zleepcharge” ที่ เลขที่ 58 ม. 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ